Expertise

  • Lid van de door de Minister van Binnenlandse Zaken ingestelde commissie van deskundigen belast mt de studie van de hervorming van het administratief contentieux (1992-1993)
  • Lid van de door de Eerste Minister samengestelde Commissie van acht professoren belast met de voorbereiding van de coördinatie van de grondwet (1994)
  • Lid van de werkgroep belast met de voorbereiding en de evaluatie van de omzendbrief inzake wetgevingstechniek uitgaande van de Minister-President van de Vlaamse Regering
  • Voorzitter van de Commissie door de Ministerraad belast met de herziening van de federale Handleiding voor de wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving
  • Lid van het comité van drie professoren aangesteld door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, ter begeleiding van het onderzoeksproject "de bevoegdheden van de Vlaamse ombudsman met betrekking tot aangelegenheden inzake medebewind" (1999-2000)
  • Lid van het college van twee professoren-experts ter begeleiding van het door het Algemeen Rijksarchief opgestarte onderzoeksproject inzake een inventarisering van administratieve rechtscolleges (2002-2006)
  • Lid van de werkgroep van experten door de Minister van Binnenlandse Zaken ingesteld met het oog op de studie van problemen betreffende de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur (2002-2003)

ID: 209828